Klinički zavod za patologiju i citologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

KLINIČKI ZAVOD ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU KBC ZAGREB

LABORATORIJ ZA MOLEKULARNU PATOLOGIJU

  

Molekularna dijagnostika sarkoma metodom RT-PCR

·         RT-PCR analiza EWS/FLI1 translokacije (Ewingov sarkom)

·         RT-PCR analiza SYT/SSX translokacije (sinovijalni sarkom)

·         RT-PCR analiza PAX/FKHR translokacije (alveolarni rabdomiosarkom

·         RT-PCR analiza FUS/CHOP translokacije (miksoidni liposarkom)

Molekularna dijagnostika HPV-a

·         Genotipizacija HPV 

Molekularna dijagnostika tumorskih markera metodom RT-PCR

·         PCR-RFLP analiza mutacija K-RAS gena (kodon 12 i 13)

Dijagnostika neuromuskularnih bolesti

·         Okulofaringealna mišićna distrofija (OPMD) – dijagnostika mutacije

·         Okulofaringealna mišićna distrofija (OPMD) – „linkage“ analiza 5 polimorfnih markera

·         Pojasna mišićna distrofija tip 2A (LGMD2A) – dijagnostika mutacija

·         Pojasna mišićna distrofija tip 2A (LGMD2A) – „linkage“ analiza 5 polimorfnih markera

·         Pojasna mišićna distrofija tip 2B (LGMD2B) – „linkage“ analiza 6 polimorfnih markera

·         Pojasna mišićna distrofija tip 2C (LGMD2C) – „linkage“ analiza 4 polimorfna markera

·         Pojasna mišićna distrofija tip 2D (LGMD2D) – „linkage“ analiza 3 polimorfna markera

·         Pojasna mišićna distrofija tip 2I (LGMD2I) – dijagnostika mutacije

·         Pojasna mišićna distrofija tip 2I (LGMD2I) – „linkage“ analiza 3 polimorfna markera

Protočna citometrija

·         Analiza sadržaja DNA protočnim citometrom